Tietosuojaseloste

1 REKISTERINPITÄJÄ
Ergoron OÜ
Reg-tunnus: 11645740
Pilvetee 4, Tallinn 12618
Puh. 040 3705445
2 YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Asiakaspalvelu
Puh: 040 3705445
Sähköposti: fixmix@fixmix.fi
3 REKISTERIN NIMI
fixmix.fi asiakas- ja toimittajarekisteri
4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Ergoron OÜ:n ja asiakkaan/toimittajan välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan/toimittajan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Ergoron OÜ:n tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:
Ergoron OÜ:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.
Ergoron OÜ:n ja asiakkaan/toimittajan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin sekä Ergoron OÜ:n liiketoiminnan kehittämiseen.
Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Ergoron OÜ:n asiakkaana/toimittajana olevat tai aiemmin olleet henkilöt sekä Ergoron OÜ:n yhteydessä olleet henkilöt. Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
Ergoron OÜ:n asiakkaana/toimittajana olevan tai aiemmin olleen yrityksen yhteyshenkilön tai muun Ergoron OÜ:n yhteydessä olleen asiakkaan/toimittajan perustiedot kuten nimi, henkilötunnus, titteli sekä yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).
Tiedot henkilön käyttöoikeuksista Ergoron OÜ:n järjestelmiin.
Ergoron OÜ:n ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, asiakashistoria, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä muut kirjanpidolliset tiedot.
Osapuolten välinen muu yhteydenpito, kuten tiedot osallistumisesta Ergoron OÜ:n järjestämiin aktiviteetteihin sekä tiedot yhteydenotoista ja muut palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot.
Mahdolliset asiakkaan/toimittajan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö)
Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Ergoron OÜ:n valitsemille, ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Ergoron OÜ säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.
7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn edustamalta yhteisöltä, sekä rekisteröidyn asiakassuhteeseen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.
8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei luovuteta Ergoron OÜ:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuottamiseen, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten, kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Ergoron OÜ:n työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja ml. hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.
10 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET
10.1 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia, joita Ergoron OÜ kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Ergoron OÜ:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Ergoron OÜ voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
10.2 Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Ergoron OÜ:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.
10.3 Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.
Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Ergoron OÜ Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Ergoron OÜ:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
10.4 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
10.5 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Ergoron OÜ ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
11 YHTEYDENOTOT
Kaikissa tähän tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun tahoon.
Ergoron OÜ voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.
12 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.